0

CHÍNH SÁCH LÀM CỘNG TÁC VIÊN

QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách này được ban hành với mục đích chuẩn hóa các nội dung thực hiện việc hợp tác giữa Công ty cổ phần Sao Thái Dương (Bên A) và đối tác hợp tác hoặc cộng tác viên (Bên B) về việc triển khai giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán sản phẩm của bên A

ĐIỀU 1. NỘI DUNG 

 1. Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý làm nhận làm cộng tác viên phát triển khách hàng của Bên A để thực hiện các công việc sau:
  1. Tìm kiếm, phát triển hệ thống khách hàng cho Bên A.
  2. Tiếp thị, tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Bên A đến cho khách hàng.
  3. Hướng dẫn khách hàng đặt mua các sản phẩm trên hệ thống của Bên A.
  4. Hướng dẫn khách hàng thủ tục mua, thanh toán giá trị sản phẩm.
 2. Địa điểm, thời gian làm việc: Do Bên B chủ động sắp xếp để đảm bảo chất lượng công việc thực hiện.

ĐIỀU 2. GIÁ BÁN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

 1. Giá bán từng loại sản phẩm, dịch vụ áp dụng cho khách hàng là giá do Bên A quy định cho khách hàng mua sản phẩm được niêm yết công khai trên hệ thống.
 2. Giá bán có thể thay đổi tại từng thời điểm. Trường hợp có thay đổi, Bên A sẽ cập nhật thông tin trên hệ thống.

ĐIỀU 3. THÙ LAO CỘNG TÁC VIÊN

 1. Thù lao cộng tác viên bao gồm:
  • Hoa hồng bán sản phẩm.
  • Khuyến khích bán hàng.

Tổng thù lao cộng tác viên nhận được = Tổng tất cả (Hoa hồng bán sản phẩm + Khuyến khích bán hàng).

 1. Thù lao cộng tác viên chỉ được tính cho các đơn hàng hoàn tất.
 2. Trong mỗi chu kỳ thanh toán, nếu tổng mức thù lao cộng tác viên từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên, Bên A sẽ giữ lại phần thuế thu nhập cá nhân của Bên B, kê khai và nộp thay cho Bên B theo quy định của pháp luật.
 3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên A có quyền thay đổi chính sách thù lao và đăng tải mức thù lao mới cùng thời gian áp dụng trên hệ thống.

ĐIỀU 4.  THANH TOÁN

 1. Vào ngày 1 đến ngày 10 tháng (T+1), Bên A tiến hành cập nhật tình trạng kết quả kinh doanh của Bên B.
 2. Đến hết ngày 15 của tháng (T+1), nếu không nhận được bất kỳ phản hồi nào của Bên B về số liệu kết quả kinh doanh thì mặc nhiên kết quả số liệu trên hệ thống đã được coi là thống nhất giữa hai bên và là cơ sở để Bên A thanh toán cho Bên B.
 3. Trường hợp ngày cuối cùng của chu kỳ đối soát, thanh toán trùng vào ngày nghỉ/ngày lễ thì việc đối soát, thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.
 4. Phương thức thanh toán:
  - Bên A sẽ thanh toán 01 lần/chu kỳ đối soát cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn đối soát.
  - Bên A chỉ thanh toán thù lao cộng tác viên khi đạt mức tối thiểu từ 200.000 đồng (trừ kỳ thanh toán cuối cùng). Trường hợp tổng thù lao trong chu kỳ đối soát không đạt mức tối thiểu 200.000 đồng, việc thanh toán sẽ được thực hiện trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.
  - Bên A chỉ chuyển tiền cho đúng chính chủ CTV đã đăng ký làm việc với công ty. Trường hợp chuyển cho người khác, phải có văn bản đề nghị gửi về công ty
 5. Hình thức thanh toán: chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam (VNĐ). CTV ko đc đề nghị chi trả hoa hồng cào TK người khác trừ khi có thoả thuận trên hợp đồng hoặc PL hợp đồng CTV

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Quyền của Bên A:
  1. Cung cấp hoặc dừng cung cấp các sản phẩm trên hệ thống theo chiến lược kinh doanh của Bên A.
  2. Quyết định giá bán sản phẩm, dịch vụ, mức thù lao cộng tác viên theo từng thời điểm. Trường hợp thay đổi giá bán, mức thù lao, Bên A sẽ thông báo cho Bên B.
  3. Yêu cầu Bên B tuân thủ các quy định, quy trình do Bên A ban hành liên quan đến hoạt động của cộng tác viên và hoạt động bán sản phẩm.
  4. Quy định các điều kiện Bên B phải đáp ứng để được hưởng thù lao cộng tác viên theo quy định tại Hợp đồng này.
  5. Có quyền kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Hợp đồng của Bên B; được quyền áp dụng các chế tài xử lý nếu Bên B có sai sót, vi phạm các quy định của Bên A và/hoặc Hợp đồng;
  6. Được thu hồi toàn bộ trang thiết bị, ấn phẩm,... đã cung cấp cho Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có).
  7. Không chịu trách nhiệm về các tranh chấp, hậu quả do Bên B, nhân sự của Bên B gây ra với khách hàng hoặc Bên thứ ba trong quá trình Bên B thực hiện Hợp đồng này.
  8. Không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu kiện nào liên quan đến thanh toán thù lao sau khi Bên A đã hoàn thành việc thanh toán thù lao đã được hai Bên thống nhất theo các chu kỳ thanh toán.
  9. Giữ lại khoản tiền thuế thu nhập cá nhân và kê khai, nộp thay cho Bên B theo quy định của pháp luật (nếu có).
 2. Trách nhiệm của Bên A:
  1. Thực hiện đầy đủ nội dung công việc đã cam kết trong Hợp đồng.
  2. Chịu trách nhiệm ký hợp đồng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.
  3. Cung cấp đầy đủ các ấn phẩm, tài liệu, văn bản, quy trình, quy định nghiệp vụ có liên quan (nếu có) để tạo điều kiện cho Bên B thực hiện công việc.
  4. Cung cấp các văn bản, giấy tờ, thẻ, phù hiệu,... (nếu có) để hỗ trợ Bên B trong hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng.
  5. Xây dựng các quy trình, quy định cần thiết để triển khai các công việc theo Hợp đồng với Bên B. Trong trường hợp cần thiết, Bên A có nghĩa vụ tập huấn về dịch vụ, hướng dẫn nghiệp vụ cho Bên B theo quy trình, quy định về cung cấp dịch vụ, sản phẩm và các hoạt động khác của Bên A.
  6. Thông báo cho Bên B khi có thay đổi về chính sách, hợp đồng, quy định, mức thù lao, giá bán sản phẩm, dịch vụ, quy trình nghiệp vụ, các chương trình khuyến mại,... phục vụ công tác chăm sóc khách hàng, giải đáp, tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
  7. Phối hợp đối soát và thanh toán thù lao cho Bên B theo đúng quy định tại Hợp đồng.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 1. Quyền của Bên B:      
  1. Được hưởng tiền thù lao cộng tác viên theo quy định của Hợp đồng này.
  2. Chủ động tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để tiếp xúc, trao đổi, đàm phán tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Bên A với khách hàng.
  3. Được quyền chủ động về thời gian, địa điểm và cách thức thực hiện công việc phù hợp với quy định của pháp luật.
  4. Được yêu cầu Bên A hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết, cung cấp các thông tin, tài liệu, văn bản, các chương trình khuyến mại, thay đổi giá bán và các quy trình, nghiệp vụ,... liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ mà Bên B làm cộng tác viên để cung cấp cho khách hàng.
 2. Trách nhiệm của Bên B:
  1. Tự chịu trách nhiệm về pháp lý trong mọi hoạt động của mình khi thực hiện Hợp đồng này.
  2. Cam kết cung cấp chính xác các thông tin của mình cho Bên A để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu và thanh toán.
  3. Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động khác trung thực, rõ ràng, minh bạch và theo đúng các quy định của Bên A. Hướng dẫn khách hàng đặt mua các sản phẩm.
  4. Cam kết cung cấp dịch vụ, sản phẩm... đúng đối tượng khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng.
  5. Cam kết sử dụng tài khoản, các vật dụng, tài liệu và các tài sản khác do Bên A cung cấp (nếu có) theo đúng các mục đích và yêu cầu của Bên A trong việc chăm sóc khách hàng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của Bên A.
  6. Giữ gìn, bảo quản, không cho người khác sử dụng các vật dụng, tài liệu và các tài sản khác do Bên A cung cấp (nếu có) bao gồm: thẻ, phù hiệu, đồng phục và các vật dụng cần thiết khác phục vụ cho hoạt động cộng tác viên,…. Trường hợp Bên B cho người khác sử dụng, làm mất, hoặc làm hư hỏng các vật dụng, tư liệu và tài sản trên thì Bên B có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A.
  7. Quản lý, kiểm soát các nội dung Bên B tải xuống từ hệ thống của Bên A và chịu mọi trách nhiệm nếu các nội dung nay bị thay đổi so với nội dung sẵn có tại hệ thống.
  8. Không tiến hành quảng bá, kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ bằng hình thức SPAM, gian lận như cheating, hacking,...; Không quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các kênh vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kênh bị tranh chấp và/hoặc các hình thức không được pháp luật cho phép hoặc chưa quy định rõ ràng,...; Không được cung cấp sản phẩm, dịch vụ giống/tương tự của Bên A, không hợp tác với các đối tác khác với nội dung giống hoặc tương tự nội dung hợp tác tại Hợp đồng này, trừ trường hợp được Bên A chấp thuận trước khi thực hiện.
  9. Đảm bảo thái độ làm việc tích cực, đúng quy định, giao tiếp lịch sự, không làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ của Bên A.
  10. Tổng hợp, thông báo và cung cấp cho Bên A các yêu cầu, ý kiến, góp ý của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Bên A (nếu có).
  11. Không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác các thông tin về bí mật kinh doanh, thông tin về dịch vụ của Bên A, thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ của Bên A khi chưa nhận được sự đồng ý của Bên A.
  12. Không được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận của Bên A.
  13. Trường hợp Bên B vi phạm Hợp đồng, tư vấn sai hoặc, gây thiệt hại cho khách hàng/bên thứ ba khác dẫn đến Bên A bị thiệt hai, Bên B có trách nhiệm: (i) bồi thường thiệt hại cho Bên A, (ii) nộp cho Bên A một khoản tiền phạt vi phạm tương ứng 200% tổng mức thù lao Bên B nhận được của 03 tháng trước đó;
  14. Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí và các chi phí khác liên quan (nếu có) đến quá trình thực hiện Hợp đồng này.

ĐIỀU 8. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
 1. Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 2. Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng khi Bên B thuộc một trong các trường hợp: (i) không đáp ứng điều kiện cộng tác viên, (ii) vi phạm quy định của pháp luật, (iii) vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng hoặc quy định của Bên A, (iv) không phát sinh thù lao cộng tác viên trong 6 tháng liên tiếp; hoặc (v) khi Bên A xét thấy việc hợp tác với Bên B không mang lại hiệu quả kinh tế; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  1. Khi chấm dứt Hợp đồng, Bên B chấm dứt mọi hoạt động cộng tác viên được quy định tại Hợp đồng này. Hợp đồng chỉ được thanh lý khi các bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ còn lại trong Hợp đồng.

ĐIỀU 9. BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích thực hiện Hợp đồng này, các bên cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin liên quan đến nội dung của Hợp đồng như nội dung Hợp đồng, thỏa thuận, cam kết giữa các bên, thông tin khách hàng,... và các thông tin khác có liên quan mà các bên được biết trong quá trình làm việc giữa các bên.

Các bên không được tiết lộ hoặc để lộ thông tin trên cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp bên còn lại đồng ý bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật.

 1. Các quy định tại khoản 1 điều này ràng buộc các bên về nghĩa vụ bảo mật không giới hạn về không gian, thời gian. Mọi vi phạm nghĩa vụ bảo mật dẫn đến thiệt hại cho một bên (nếu có) sẽ được bên vi phạm bồi thường theo thực tế thiệt hại xảy ra.

ĐIỀU 10. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này sẽ được hai bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, hoà giải trên tinh thần thiện chí. Trường hợp các bên không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do Bên thua kiện trả theo phán quyết của Tòa án.

ĐIỀU 11. THÔNG BÁO

 1. Bên A có quyền thay đổi mọi nội dung liên quan đến chính sách cộng tác viên, quy định hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giá bán sản phẩm/dịch vụ, mức thù lao, chương trình khuyến mại,… và cung cấp thông tin cho Bên B khi thay đổi.
 2. Trường hợp Bên A gửi nhiều thông báo, thông báo cuối cùng theo thời gian sẽ được áp dụng. Nếu thông báo nhận được cùng thời gian sẽ áp dụng theo thứ tự ưu tiên: email/văn bản trao tay/thư bảo đảm (nếu có). Thông báo thể hiện bằng điện thoại chỉ có giá trị tham khảo.

 

 

 


18001799