0

Nội dung:

1. Hướng dẫn xin cấp tài khoản landing chia sẻ

2. Hướng dẫn khách hàng chia sẻ cho bạn bè trên máy tính

3. Hướng dẫn TVV xem kịch bản chăm sóc data thu được trên máy tính

4. Hướng dẫn TVV đăng nhập, sử dụng link landing chia sẻ trên Mobile

5. Hướng dẫn khách hàng chia sẻ link landing tặng quà cho bạn bè trên Mobile

6. Hướng dẫn đăng nhập, đổi pass và lấy link chia sẻ trên máy tính

 

Video 01: Hướng dẫn xin cấp tài khoản landing chia sẻ

 

Video 02: Hướng dẫn khách hàng chia sẻ cho bạn bè trên máy tính

Video 03: Hướng dẫn TVV xem kịch bản chăm sóc data thu được trên máy tính

 

Video 04: Hướng dẫn TVV đăng nhập, sử dụng link landing chia sẻ trên Mobile

Video 05: Hướng dẫn khách hàng chia sẻ link landing tặng quà cho bạn bè trên Mobile

 

Video 06: Hướng dẫn đăng nhập, đổi pass và lấy link chia sẻ trên máy tính

 

 

18001799